มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212208001
นางสาวกนกพร สุขหนุน

6212208002
นางสาวกัญญารัตน์ พรมสอน

6212208004
นางสาวคัทลียา จาดยางโทน

6212208005
นางสาวจารุวรรณ แสงอรุณ

6212208006
นางสาวจุฑามาศ จำปาเทศ

6212208007
นางสาวชญาศา เอี่ยมสะอาด

6212208008
นางสาวฐิดารัตน์ ไกรสังข์

6212208009
นางสาวณัชชา พานิชสกุลชัย

6212208010
นางสาวณัฐนิชา ว่องวิไลรตน์

6212208011
นางสาวธนัชพร ราชอ่อง

6212208012
นางสาวปริชญา คำเฝ้า

6212208013
นางสาวปริยฉัตร ภานุมาศ

6212208014
นางสาวปัทมา ทองชุ่ม

6212208015
นางสาวรัตนาภรณ์ รีเรียง

6212208016
นางสาววิมล การะเกตุ

6212208017
นางสาววิยะดา บุญลอย

6212208018
นางสาววิลาสินี ต๊ะเทียน

6212208019
นางสาวศุภาพิชญ์ มิ่งมิตร

6212208020
นางสาวสิรภัทร วงษ์ยะลา

6212208021
นางสาวสุมิตรตา ถนอมกาย

6212208022
นางสาวอภิชญา มีมาก

6212208023
นายกฤติเดช หงวิรัชมิ์

6212208024
นายจารุวิทย์ โพธิ์ปาน

6212208025
นายชัยวัฒน์ พัดแหวว

6212208026
นายธนดล สงวนศิลป์

6212208027
นายธนากร สินประเสริฐ

6212208028
นายธีรภัทธ์ อินทพัฒน์

6212208029
นายบารมี ธารินันท์ชานนท์

6212208030
นายวัชรินทร์ จิตรกำเหนิด