มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212208031
นางสาวกรอยใจ ดังดี

6212208032
นางสาวฐิติรกาญจน์ วงศ์จำปา

6212208033
นางสาวณัฐกมล สุทธิ

6212208034
นางสาวณัฐกาญจน์ เฟื่องรบ

6212208035
นางสาวณัฐธิดา สวัสดิ์

6212208036
นางสาวณัฐธิดา อยู่เชื้อ

6212208038
นางสาวดาราพร แก้วกิ่งจันทร์

6212208039
นางสาวปณิดา คอนจั่น

6212208040
นางสาวปรัสวรรณ ติตุมมา

6212208041
นางสาวปริศนา ปกป้อง

6212208042
นางสาววรากรณ์ อ่อนแก้ว

6212208043
นางสาววริยา ดิษเทศ

6212208044
นางสาวศิริพรรณ วิทิตกรกุล

6212208045
นางสาวสินาภรณ์ ศรีเที่ยง

6212208046
นางสาวสุธิดา กิจเจริญฟุ้ง

6212208049
นางสาวสุพัตรา ป้องเขตต์

6212208050
นางสาวสุภัสสร ศรีโยวัย

6212208051
นางสาวสุภาภรณ์ อนันตรักษ์

6212208052
นายปวริศ เหล็กสุวรรณ

6212208053
นายปิยมินทร์ ศิริศักดิ์ไพบูลย์

6212208054
นายภวินท์ พานิช

6212208055
นายรัฐพล ทิมแป้น

6212208056
นายวิชยุตม์ แอเขี่ยม

6212208057
นายสุรชัย ทองแดง

6212208059
นางสาวขวัญใจ ชอบธรรม