มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212407001
นางสาวเกศริน ตะโกนา

6212407002
นางสาวจิรัฐติกาล กันสีนวล

6212407003
นางสาวฉัตรสุดา เหมฤดี

6212407004
นางสาวดารินทร์ หนูคง

6212407005
นางสาวธิดารัตน์ อู่ตุ้ม

6212407006
นางสาวนฤมล ไผ่เรือง

6212407007
นางสาวพรนภัส นิ่มทอง

6212407009
นางสาวเมทิณี เหมือนเพชร

6212407010
นางสาวรมิดา แสงมณี

6212407011
นางสาวรัตนาภรณ์ ปั้นแตง

6212407012
นางสาววริสรา สินเช้า

6212407014
นางสาวสุกัลยา จันทรศิริ

6212407015
นางสาวสุดารัตน์ ฉบับแบบ

6212407016
นางสาวสุทธิชา พงษ์พันธ์

6212407018
นายกรรณรัตน์ กลิ่นขจร

6212407020
นายคีรีศักดิ์ บำรุงคีรี

6212407021
นายชยากร ประเทืองสุข

6212407022
นายธนากร บุญมาก

6212407024
นายนฤทธิ์ ภูมิคอนสาร

6212407025
นายนัทธพงศ์ ดีบ้านใหม่

6212407026
นายประกาศิต อยู่เลิศลบ

6212407027
นายพีรดนย์ อินอิ่ม

6212407028
นายภาณุพงษ์ คล้ายฤทธิ์

6212407029
นายมนัสวี เทพสุวรรณ์

6212407030
นายรุ่งนิรันดร์ จันทร์เล็ก

6212407031
นายวงศธร วงศ์เทพนิวัติ

6212407032
นายวิรุฬห์ บุญยืน

6212407034
นายเศรษฐพงศ์ ตาจันทร์

6212407035
นายสมบูรณ์ ประพันธมิตร

6212407036
นายสิทธิศักดิ์ ควรจำ

6212407037
นายจิรายุ ธรรมมะ

6212407038
นายกฤษณะ ทองนุ่ม

6212407039
นายนพนัส ใจดุ

6212407040
นายประชา จี้เพ็ชร

6212407041
นายอธิวัฒน์ ฉิมสวัสดิ์