มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212418001
นางสาวกนกพชรวรรัตน์ เพียงตาธนรัตน์

6212418002
นางสาวกาญจนา คงอินทร์

6212418003
นางสาวขจีพรรณ ศรีฟอง

6212418004
นางสาวฉันทสุพิชญา ชื่นใจชนม์

6212418005
นางสาวณัฐกานต์ นาคพรม

6212418006
นางสาวณัฐนิชา คำลาเลี้ยง

6212418007
นางสาวดวงใจ ด่านกิตติไกรลาศ

6212418008
นางสาวดุจเดือน ลาพร

6212418009
นางสาวธนพร มุสิกสุต

6212418010
นางสาวธนภัค ถิ่นซื่อตรง

6212418011
นางสาวนภากานต์ นาคทอง

6212418012
นางสาวนริศวรรณ ลำลึก

6212418013
นางสาวนิภาธร เทพาชุมภู

6212418014
นางสาวนิภาพร คงเกียรติพันธุ์

6212418015
นางสาวปนัดดา ฉุยมานะ

6212418016
นางสาวปานิสา เจริญสุข

6212418017
นางสาวปาลิตา ทองเพล

6212418018
นางสาวพรนภา ตันกายา

6212418020
นางสาวพัชราภรณ์ ทวีรัตน์

6212418021
นางสาวพัชราวดี คงสน

6212418023
นางสาววรฉัตร ชื่นชูจิต

6212418024
นางสาวศกลวรรณ แช่มมี

6212418025
นางสาวศิริรัตน์ ปรุงศักดิ์

6212418026
นางสาวสมประสงค์ ปัญญาคำ

6212418027
นางสาวสรัญรัตน์ ทอดเสียง

6212418028
นางสาวสุกัญญา พาชื่นใจ

6212418029
นางสาวสุมลทรา พ้นเวร

6212418030
นางสาวสุรีรัตน์ จงสวัสดิ์

6212418031
นางสาวอวัสดา คำสอน

6212418032
นางสาวออมสิน เกษร

6212418034
นายฐนวัฒน์ ชิดพันธ์

6212418035
นายเตชิษฏ์ โกษาจันทร์

6212418036
นายทักษิณ สีงาม

6212418037
นายธนากรณ์ ภูทวี

6212418038
นายภีมพศ รอดยิ้ม