มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212418039
นางสาวกฤติญาณี เพชรสุข

6212418040
นางสาวกัญญามาศ แก้วมาตร

6212418041
นางสาวกัญญารัตน์ สุขทวี

6212418042
นางสาวกานต์พิชชา แข่งขัน

6212418043
นางสาวกุลณัฐ หมวกสังข์

6212418044
นางสาวกุลธิดา ฮะฉั่ว

6212418045
นางสาวขวัญจิรา ชื่นด้วง

6212418046
นางสาวจารุณี กลิ่นนาค

6212418047
นางสาวชนาธิป มาน้อย

6212418048
นางสาวชลธิชา แก้วพันธ์

6212418049
นางสาวณัฏฐวันฑ์ พิมพ์แก่น

6212418050
นางสาวณัฐยาภรณ์ คล้ายขำ

6212418051
นางสาวรุจินันท์ เกาทัน

6212418052
นางสาวนิตยา วงศ์รักษ์

6212418053
นางสาวพนัดฎา เบ็ญพาด

6212418054
นางสาวพนิดา ปัญญาแสง

6212418055
นางสาวพนิดา อยู่แย้ม

6212418056
นางสาวพัชรีพร คำเกิด

6212418057
นางสาวพิมพ์ชนก นะวะปุก

6212418058
นางสาวพิมพ์นิภา ตั้งไพบูลย์

6212418059
นางสาวมนัญชยา เพิ่มพรม

6212418060
นางสาวมุทิตา ดีโต

6212418061
นางสาวเมทิณี กลิ่นอบเชย

6212418062
นางสาวรุ่งทิวา โท้แก้ว

6212418064
นางสาวศิริรัตน์ เครือเเสง

6212418065
นางสาวสุรารัตน์ มาสุด

6212418066
นางสาวโสภารัตน์ ทองสว่าง

6212418067
นางสาวอัญชลีพร เพ็ชรน้อย

6212418068
นางสาวอุษณียาภรณ์ ยังพูล

6212418069
นายณัฐกิตติ์ เสนคำวงค์

6212418070
นายณัฐดนัย สาโท

6212418071
นายภูมินทร์ ภู่กัน

6212418072
นายอภิสิทธิ์ รัตน์บ้านด่าน

6212418073
นายอภิสิทธิ์ สุขชัยสงค์

6212418074
นายอาคิฬา วาที