มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212416001
นางสาวกณิกา ศักดิ์เจริญชัยกุล

6212416002
นางสาวกรพินธ์ แซโซ้ง

6212416004
นางสาวกฤติยา สุขนิรันดร์

6212416005
นางสาวชญานี เเซ่พ่าน

6212416008
นางสาวญาณินธ์ เพ็งปรางค์

6212416009
นางสาวณัชยา ทศคำไสย์

6212416010
นางสาวณัฐนิชา ศรีคำทา

6212416011
นางสาวธนพร เล็กยิ้ม

6212416012
นางสาวนงนาฏ สุทธิวุฒิ

6212416013
นางสาวนภัสศรัณย์ ปิ่นสกุล

6212416014
นางสาวนริศรา มีจันทร์

6212416015
นางสาวนุชนาฎ แจ่มกระจ่าง

6212416017
นางสาวพัฒน์นรี ชลการ

6212416020
นางสาวมัสยา แสนทม

6212416023
นางสาวลาวัณย์ ศรีชัย

6212416024
นางสาวศศิกานต์ อรสิน

6212416026
นางสาวสิริพรรษา พัวตะนะ

6212416027
นางสาวสุพัตรา ทองจิตร

6212416028
นางสาวอธิชา นาคทอง

6212416029
นายกริชเทพ ธูปเทียน

6212416030
นายโชติวิศุทธิ ผู้ภักดี

6212416031
นายธรรณดล แก้วเจิม

6212416033
นายสิปกร ภูสิตตา