มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212416034
นางสาวกวิลณา สังข์ยา

6212416036
นางสาวกัญสุชญา ทัศนา

6212416038
นางสาวเกศดาพร สายทองติ่ง

6212416039
นางสาวจันทร์เพ็ญ แซ่ว่าง

6212416040
นางสาวจิดาภา แก่นสาร

6212416041
นางสาวจิราภรณ์ ทองอำไพ

6212416042
นางสาวจีรนันท์ พรมมี

6212416043
นางสาวชนิกานต์ สุขประเสริฐ

6212416044
นางสาวชุติกาญจน์ เหมสุวิมล

6212416045
นางสาวญานิศา แซ่ท่อ

6212416046
นางสาวณิชกานต์ ชูเตชะ

6212416047
นางสาวณิชาพัชร์ อำมาต

6212416050
นางสาวปณิวรินทร์ คล้ายพร้อม

6212416051
นางสาวประกายกานต์ นกน้อย

6212416052
นางสาวพิมลมาศ มาทา

6212416053
นางสาวภัณฑิรา ตามใจเพียร

6212416054
นางสาวมินทฏา โสดา

6212416056
นางสาววริศรา สีหาโคตร

6212416058
นางสาวศสิมา หวานสนิท

6212416059
นางสาวศิริวรรณ ทาอาสา

6212416061
นางสาวอัญศิณี เอี่ยมสะอาด

6212416062
นายชัชพงศ์ ทองพลับ

6212416063
นายธันยบูรณ์ แซ่ย่าง

6212416064
นายนราธิป เพลิดเพลิน