มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและบริการ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212429001
นางสาวเกวรินทร์ ลมแก้ว

6212429002
นางสาวคริฐา ตันประคองสุข

6212429003
นางสาวจันทิมา วงษาปันนา

6212429004
นางสาวจิราภรณ์ นามนา

6212429006
นางสาวชณิดา ลาตะคุ

6212429008
นางสาวชลธิชา บุญศิริ

6212429010
นางสาวฐานมาศ อัมพะคุณ

6212429012
นางสาวตรียนุช ยังพูล

6212429013
นางสาวนภเกตน์ สีกุม

6212429014
นางสาวนิภาวรรณ ขวัญเขียน

6212429015
นางสาวนิราวดี ศรีตะรา

6212429016
นางสาวบีแกน รัตนบุญโน

6212429017
นางสาวใบเฟริน มีกำลัง

6212429018
นางสาวปภัสรา บาลีใหญ่

6212429019
นางสาวปาริฉัตร อินจันทร์

6212429020
นางสาวปิยฉัตร ทองติ่ง

6212429024
นางสาวพลอยไพลิน พันโสภา

6212429025
นางสาวมยุรา แสนสุขใส

6212429026
นางสาวเยาวเรศ ทับเงิน

6212429031
นางสาววิไลวรรณ ขันสู้การ