มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและบริการ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212429027
นางสาวรุจิกาญจน์ บุญช่วย

6212429028
นางสาวลัดดาวัลย์ คำปลูก

6212429029
นางสาววราภรณ์ ฟูใจ

6212429030
นางสาววิภาวดี เนตรแสงสี

6212429032
นางสาวศศิประภา ศรีโห้มี

6212429033
นางสาวสุพนิตา เสนานุช

6212429034
นางสาวสุพรรษา สมวงษ์

6212429035
นางสาวสุพรรษา สังข์ทอง

6212429036
นางสาวสุพัตรา นาดอน

6212429037
นางสาวสุภาวดี เลิดสุวรรณ

6212429038
นางสาวสุมิตรา บุญมา

6212429039
นางสาวสุวรรณี ฝอยพรมราช

6212429040
นางสาวอภิญญา งามวิชานน์

6212429041
นางสาวอภิสรา ก้อนแก้ว

6212429042
นายกลวัชร ปัญญากุล

6212429043
นายชัยวัฒน์ คำสิบ

6212429044
นายทนุธรรม มณีโชติ

6212429045
นายปริญญา คุ้มชู

6212429046
นายผดุงเกียรติ สิงห์ธนะ

6212429049
นายภานุพงศ์ ดำนิล

6212429051
นายอานนท์ สุศิริ

6212429052
นายชิษณุพงศ์ สิงหเดช

6212429053
นางสาววราภรณ์ ฤทธิ์จอหอ