มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีและนวัตกรรมเซรามิกส์ (Technology and Innovation in Ceramics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212263001
นางสาวถนอมจิตร หน่อแก้ว

6212263002
นางสาวธัชพร สุนทรัษฐาน

6212263003
นางสาวศิริญญา ปัญญาครอง

6212263004
นายณัฐวุฒิ คำตุ้ย

6212263005
นายธนวันต์ เพ็งสิน

6212263006
นายธีรพล กล่ำสามเรือน