มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212412006
นางสาวเชษฐ์ธิดา จรัสรัศมี

6212412007
นางสาวฐิติชญา จันทกูล

6212412015
นางสาวปานทอง อินธิราช

6212412018
นางสาวแพรวา เกิดสินธ์

6212412019
นางสาวภิพาพร รอบรู้

6212412020
นางสาวมินตรา ทองพันธ์

6212412021
นางสาวรสริน ชมประเสริฐ

6212412023
นางสาวสุดารัตน์ เกตุเปรม

6212412024
นางสาวสุดารัตน์ ช่วยหลำ

6212412025
นางสาวสุนิตรา แจงทอง

6212412026
นางสาวสุมิตรา สวัสดิ์สุข

6212412028
นางสาวอมราพร สุขเกษม

6212412029
นายกฤษณพงค์ งามพรม

6212412030
นายกฤษณะ อินทร์ทับ

6212412031
นายธนากร ม่วงแก้ว

6212412033
นายนิยมชัย ท่อศิริโภควัฒน์

6212412034
นายภูวนาท ภูตะเวช

6212412037
นายศกลวัฒน์ ปานศรี

6212412039
นายสราวุฒิ ยันเจริญ

6212412040
นายสัตยาบัน ขำน้อย

6212412085
นางสาวดวงตา นุวัตดี

6212412086
นางสาวอรทัย นุชจุ้ย