มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212412041
นางสาวกนกพร สารเขียว

6212412042
นางสาวกัญญารัตน์ จันจวง

6212412043
นางสาวกัลยาณี มีแสง

6212412045
นางสาวจันทร์จิรา ไทยแท้

6212412046
นางสาวณัฐมล พลทำ

6212412047
นางสาวทิพวัลย์ พุ่มสน

6212412048
นางสาวธนารีย์ แย้มเลี้ยง

6212412050
นางสาวน้ำฝน เอี่ยมชม

6212412051
นางสาวบัณฑิตา ทะสังขาร

6212412054
นางสาวพรทิพา ชัยชีพอากูร

6212412055
นางสาวภัทราวดี จันทร์มี

6212412056
นางสาวภาสินี เพชรก้อน

6212412057
นางสาววรนุช กมลรัตน์

6212412058
นางสาววริษฐา คำปลื้ม

6212412059
นางสาววันทนีย์ มีอินทร์

6212412060
นางสาวศิริลักษณ์ กลมพุก

6212412061
นางสาวสรัลลักษณ์ ศรีสมวงค์

6212412062
นางสาวสุรีย์พร ทองแบบ

6212412064
นางสาวหทัยชนก มณีชัย

6212412065
นางสาวอธิติยา เครือวัลย์

6212412066
นางสาวอรทัย ราชาธร

6212412067
นางสาวอรไพลิน ดอนพิมพา

6212412068
นายกิตติพงษ์ ศรีหะวงษ์

6212412069
นายเขษมศักดิ์ แกว่นเขตร์กรรม

6212412070
นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

6212412072
นายเฉลิมชัย ไชยมัง

6212412073
นายณัฎฐพล มีชิน

6212412077
นายวีระวัฒน์ ศิริจันทร์

6212412078
นายสุทธิพงศ์ อ่องแก้ว

6212412079
นายสุปะเกียรติ์ ขวัญสูงเนิน

6212412080
นายอภิวัฒน์ โคกน้อย

6212412081
นางสาวกาญจนา ครุฑธา

6212412084
นายดิเรก เกิดขวัญ