มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212411001
นางสาวชนนิกานต์ เกตุสกุลณี

6212411002
นางสาวนิธิกานต์ เชฐสิงห์

6212411003
นายกนต์ธร พุทษา

6212411004
นายกฤตเมธ ทะนันชัย

6212411005
นายกิตติพศ บริจาค

6212411006
นายฐานันดร โสคำภา

6212411007
นายณฐพงศ์ คำภาแก้ว

6212411009
นายธนกร ก้อนจะรา

6212411010
นายธีรภัทร์ ดีจริง

6212411011
นายนฤดล ชุ่มชื่นทรัพย์

6212411012
นายนฤบดินทร์ สุภาพล

6212411013
นายนิธิกร ทรงอยู่

6212411014
นายรัฐพงศ์ จั่นรัตน์

6212411015
นายวีรภัทร ทองเชื้อ

6212411016
นายศุภกร ม่วงศรีสวัสดิ์

6212411017
นายสัตตบงกช ดาวนุไร

6212411018
นายอภิเสก แจ่มจันทร์

6212411019
นายอริย์ธัช ขลัง