มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212603001
นางสาวกมลพัชร ทะละมัย

6212603002
นางสาวกรรฑรัตน์ เกตุงาม

6212603003
นางสาวกุลธิดา เจริญภิรมย์

6212603004
นางสาวจิฬาภรณ์ คุรุวนาภรณ์

6212603005
นางสาวชนัญชิดา โพธิ์สัย

6212603006
นางสาวชุตินันท์ ยอดสุวรรณ์

6212603007
นางสาวชุตินันท์ เล้าเนืองรินทร์

6212603008
นางสาวตวงทอง บุตรดี

6212603009
นางสาวทัตพิชา แก้วเอี่ยม

6212603012
นางสาวนนิจศรา เกษร

6212603013
นางสาวนภสรณ์ แสงโตนด

6212603014
นางสาวพิรญาณ์ เสนานุช

6212603015
นางสาวมายุรี จันทร์เอี่ยม

6212603016
นางสาวร่มฉัตร แจ้งดี

6212603017
นางสาวฤทัยวัล จันทรา

6212603018
นางสาววรรณิษา อยู่เย็น

6212603019
นางสาวศิรภัสสร เกตุแก้ว

6212603020
นางสาวศิริลักษณ์ ชอบพิศ

6212603021
นางสาวสุนิษา โภคา

6212603022
นางสาวสุพิชญา ปิ่นล่ม

6212603024
นางสาวอาทิตยา เกิดขุนทด

6212603025
นางสาวอารียา บุตรดี

6212603026
นายเกรียงศักดิ์ รักดี

6212603027
นายจิรายุส แซ่ไล่

6212603029
นายณัฐชัย ใจผ่อง

6212603031
นายปฏิวัติ นันทพืชอุดม

6212603032
นายปอนด์ เพ็งนาเรนทร์

6212603033
นายพงศธร คำหวาน

6212603034
นายพีระพัฒน์ สระแพงแก้ว

6212603035
นายวงศกร กลิ่นเกิด

6212603036
นายวีรพงษ์ พันอินทร์

6212603037
นายอนุพงษ์ ชาญนุวัตร

6212603038
นายอภิวัฒน์ บรรจงนอก

6212603039
นายอมรเทพ แสงยา

6212603040
นางสาวเสาวลักษณ์ นกพึ่ง