มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212606001
นางสาวกัณฐิกา เนียมเสวก

6212606002
นางสาวเกตุวดี ศรีโคตร

6212606003
นางสาวขวัญจิรา ใหญ่ยอด

6212606004
นางสาวจิรวรรณ ลาโภ

6212606005
นางสาวดวงนภา ยาภิรมย์

6212606006
นางสาวธนพร ศรีประเสริฐรัตน์

6212606007
นางสาวธัญลักษณ์ เนื่องอุดม

6212606008
นางสาวธิดารัตน์ ดิษสวน

6212606009
นางสาวนริศากรณ์ ขำวิจิตราภรณ์

6212606010
นางสาวใบบุญ ใบภักดี

6212606011
นางสาวปรารถนา สายสวาท

6212606012
นางสาวพฤกษา ศรีสวัสดิ์

6212606013
นางสาวรศินันต์ ทับเงิน

6212606014
นางสาววชิราภรณ์ คล้ายสกุล

6212606015
นางสาววรพร สวัสดี

6212606016
นางสาววิภาวดี พลายวงษ์

6212606018
นางสาวสมฤทัย ดีภา

6212606019
นางสาวสุกัญญา จิตรเกษม

6212606020
นางสาวสุธาสินี แสนคำเรือง

6212606022
นางสาวอัจฉรา เชิดชู

6212606023
นายชญานิน โมลาศาล

6212606025
นายณัฐดนัย ขยันกิจ

6212606026
นายทรงพล แผลงศร

6212606027
นายธนกร ไทยกล้า

6212606029
นายวัชรากร สิงห์เพ็ชร

6212606030
นายวัฒนพัฒน์ โสดา

6212606031
นายวีรพล วิวัฒน์รัตนากร

6212606032
นายศตวรรษ นาคศรี

6212606033
นายศักรินทร์ คำเบิก

6212606034
นายอาคม ใจกาวิน