มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212606021
นางสาวอรรยมน สินชัยวุฒิวงศ์

6212606035
นางสาวกมลพรรณ ทองทิม

6212606036
นางสาวกันธิชา ศิริสวัสดิ์

6212606037
นางสาวเขมจิรา สีถาพล

6212606038
นางสาวจิรัชยา เพ็ชรเหลี่ยม

6212606039
นางสาวจุฑามาศ ขำขจร

6212606042
นางสาวณัฐนิช คงประเสริฐ

6212606043
นางสาวนภัสวรรณ สนติ

6212606044
นางสาวนิรัชภรณ์ ฉิมดี

6212606045
นางสาวนิศากร เทียมจันทร์

6212606046
นางสาวบุญทิวา โอบรายอัน

6212606047
นางสาวบุษบา โต้ะลายเทศ

6212606049
นางสาวภทรพรรณ ชมพุก

6212606050
นางสาวภัณฑิรา แสงโพธิ์

6212606051
นางสาวศิรินภา ไทยมี

6212606052
นางสาวสุทัตตา ยุติ

6212606053
นางสาวสุนิสา ปทักขินัง

6212606054
นางสาวสุมิตา บุญบุตร

6212606055
นายคณิต ปานรุ่ง

6212606056
นายเจษฎาภรณ์ ประชัน

6212606057
นายณัฐพสิษฐ์ สุริยนต์

6212606058
นายธีรภัทร ทานา

6212606059
นายบุญญฤทธิ์ โพธิ์สิงห์

6212606061
นายศิริประภัสสร แก้วทอง

6212606062
นายภูมรินทร์ มั่งคล้าย

6212606063
นายรวิชญ์ คงกระพันธ์

6212606064
นายสุรศักดิ์ เเซ่หลอ

6212606065
นางสาวธัญชนก บุญมา

6212606066
นางสาวอนุสรา แก้วสงขลา