มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212602001
นางสาวเขมิกา สุริยวงศ์

6212602002
นางสาวจันทร์จิรา เอี่ยมปุ่น

6212602003
นางสาวชลธิดา สมัยครีพ

6212602005
นางสาวธิติพร จาดยางโทน

6212602007
นางสาวนริศรา สีทาสังข์

6212602008
นางสาวนิตยา นิ่มทอง

6212602009
นางสาวนุศรา ราชอินตา

6212602010
นางสาวเบญจวรรณ วงค์คำ

6212602011
นางสาวปรียาพร มีมาก

6212602013
นางสาวเปรมกมล เพียชัย

6212602014
นางสาวพลอยแก้ว วงค์คำ

6212602015
นางสาวพิชชาพร ศรีโชค

6212602016
นางสาวพิมพ์ลัดดา ศรีบุญ

6212602017
นางสาวรุ่งนภา ทองคำ

6212602019
นางสาววิชญาดา ปิ่นณรงค์

6212602022
นางสาวสุภาพร ทองคำนุช

6212602024
นางสาวอัญญเนตร สุรินทร์

6212602025
นางสาวอัญรญา สุขมาก

6212602029
นายจิรเดช ศรีสุดสะอาด

6212602031
นายณัชพล โกษาจันทร์

6212602033
นายนัฐกรานต์ จันทร์ฤทธิ์

6212602034
นายนัฐพงศ์ เที่ยงธรรม

6212602035
นายปิยพงศ์ หนูอิ่ม

6212602036
นายไพฑูรย์ ทองสน

6212602037
นายศิรภัสสร ทุมแก้ว

6212602038
นายภูมิรินทร์ หยัดน้ำ

6212602040
นายอนนต์ เอี่ยมบู่

6212602057
นางสาวรัชนีวรรณ จันทร์กระจ่าง

6212602069
นายทศพล นวมเขียน

6212602084
นางสาวจันทกานติ์ แนมสมบัติ

6212602103
นางสาวสุทธิดา เพชรไทย

6212602110
นายพันกร ปานเทวัน

6212602123
นางสาวสุทธิดา ถนอมกาย