มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212602004
นางสาวณัฐกานต์ ราศรี

6212602044
นางสาวกาญจนา คงหิรัญ

6212602045
นางสาวคุณากร คำป้อ

6212602046
นางสาวณภัชชา เล็บสิงห์

6212602047
นางสาวณัชชา รัตนมงคล

6212602048
นางสาวทิพยรัตน์ คำมามี

6212602049
นางสาวธนกาญจน์ เพชรแท้

6212602050
นางสาวนภัสสร มั่นฤทธิ์

6212602051
นางสาวนัชชา พรมนิล

6212602053
นางสาวปนัดดา เฟื่องอิ่ม

6212602054
นางสาวพลอยไพลิน ประทุมพันธ์

6212602055
นางสาวพัชราภา คุ้มพ่วง

6212602056
นางสาวแพรทอง สอนเวช

6212602058
นางสาวรุ่งทิวา จอมมณี

6212602059
นางสาววิยะดา วรกิจพาณิชย์

6212602060
นางสาววีรภา สายเสมา

6212602062
นางสาวสุชาดา ไม้เลี้ยง

6212602064
นางสาวสุภัทรา ยอดเพชร

6212602065
นางสาวอมลรดา โยธาทูล

6212602066
นางสาวอลิชา เสี่ยงโชค

6212602067
นายเจษฎากร นวลทิม

6212602070
นายนนทพัทธ์ เเสงโพธิ์

6212602071
นายนภสินธุ์ มธุพจน์

6212602072
นายนฤดล พงษ์สุวรรณ์

6212602073
นายปีติพล วิชิตไพรบูรณ์

6212602075
นายวุฒิพงศ์ อนุลีจันทร์

6212602076
นายศุภชัย อัษฎาวดี

6212602077
นายอธิพัชร์ กิตติ์เรืองโภคิน

6212602079
นายอภิเศก คุ้มเที่ยง

6212602080
นายอัษฎายุธ ปั้นเทศ

6212602088
นางสาวธนัชชา ราชแห

6212602104
นางสาวสุธาทิพย์ บัวขม

6212602121
นางสาวพัชราวดี จันทะคุณ

6212602122
นางสาวทิพย์วรรณ ปัตตะชารี