มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212602020
นางสาวเศรษฐิฌา แย้มเพียรวัฒนา

6212602021
นางสาวสราญรัตน์ บุณยมณี

6212602039
นายมัธพงษ์ พวงสมบัติ

6212602043
นางสาวกัณฑาพร โพธิ์นางรอง

6212602063
นางสาวสุทธิดา ศรีจันทา

6212602078
นายอภิชัย ปัญญาดี

6212602081
นางสาวกนกพร ศรีกงพาน

6212602082
นางสาวกันยารัตน์ รักพลอย

6212602083
นางสาวเกศวริน ทองก่อ

6212602085
นางสาวฐิตา ถาวร

6212602086
นางสาวณัฐชา นกเล็ก

6212602087
นางสาวณัฐนิชา ทรัพย์เพิ่มผลดี

6212602089
นางสาวธนิษฐา สุภาลักษ์

6212602090
นางสาวธวัลรัตน์ สถานธง

6212602091
นางสาวนภสร แก้วส่องศึก

6212602093
นางสาวบุษยมาศ โตวัตร

6212602094
นางสาวเบญจวรรณ เดชาปกรณ์

6212602095
นางสาวปิยะพรศิริ จันทร์สั้น

6212602096
นางสาวพิมพ์มาดา เพ็ชรสีเขียว

6212602098
นางสาวภัทรมินทร์ โพชนะจิต

6212602099
นางสาววิไลวรรณ เสนาพรม

6212602100
นางสาววีริศา รินระดา

6212602101
นางสาวศุจินธร ม่านเขียว

6212602102
นางสาวสโรชา ดวงอุปะ

6212602105
นางสาวสุพาวินี เคนดี

6212602106
นายกิตติภูมิ คำอิ่ม

6212602107
นายนนธการ เม่นมั่น

6212602108
นายปรเมศร์ ถุงเงิน

6212602111
นายพิสิฎฐ์ เลิศวณิชยจินดา

6212602112
นายภัทรพงศ์ เกษาคม

6212602113
นายภาคิไนย อยู่หลัง

6212602114
นายภูวิศ ศิริเขียว

6212602115
นายยุทธนา คำภู่

6212602117
นายสราวุฒิ อธินา

6212602118
นายสุรศักดิ์ ภักดี

6212602119
นายอนุสรณ์ แก้วกรี