มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Business Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212620001
นางสาวจารุวรรณ มะลิพรม

6212620002
นางสาวเจษฎาภรณ์ ขยันเยี่ยม

6212620003
นางสาวณัชฌา ทับบุญมี

6212620004
นางสาวนิศารัตน์ คงสุข

6212620006
นางสาวปนัดดา รวมญาติ

6212620007
นางสาวประณัฐดา อภิพุทธิกุล

6212620008
นางสาวพรทิพย์ มาน้อย

6212620010
นางสาวสิเรียม แก้วทุ่ง

6212620012
นางสาวอินทุอร วงศ์วาศ

6212620013
นายคุณากร ทองประเสริฐ

6212620014
นายจีรภัทร ชินดีสุวรรณ

6212620015
นายธีรภัทร์ จันทร์อี่

6212620017
นายศศิวงศ์ หมู่มาก

6212620018
นางสาวธินันดา มั่นเจริญ

6212620021
นายวิรวรรธน์ รุ่งเรืองรัศมี