มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212622001
นางสาวดารุณี มีวัฒนะ

6212622002
นางสาวทัศนีย์ ฟักทอง

6212622003
นางสาวปภาดา ภูมิพาณิชย์

6212622004
นางสาวปวีณา เหงยสูง

6212622006
นางสาวรมิตา ทับเชียงทอง

6212622007
นางสาวศันสนีย์ บุญเกิด

6212622008
นางสาวสมสิริ ยอดสุวรรณ์

6212622009
นายกมลวัฒน์ สุทธิรัตน์

6212622010
นายกฤษฎา ศรีสว่าง

6212622011
นายโกเมธ กลัดประเสริฐ

6212622012
นายชนาธิป เคหดิษฐ์

6212622013
นายชัชวาลย์ ปริมาณ

6212622015
นายธนธรณ์ ไชยสิทธิ์

6212622016
นายธนวัช บุณยมณี

6212622017
นายธีระพงษ์ กองแก้ว

6212622018
นายนพเก้า บู่อ้น

6212622019
นายบูรพา บูรณะพันธ์

6212622020
นายปิยทัศน์ สุ่มคุ้ม

6212622023
นายวุฒิชัย โพธิ์วัน

6212622024
นายศรัณญ์ นีพลกรัง

6212622026
นายสุเมธ นาริจันทร์

6212622027
นายนราวิชญ์ พึ่งสลุด

6212622028
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ วสันต์