มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212615001
นางสาวกรรณิการ์ สุภาษิ

6212615002
นางสาวกัลยา รอดอดทน

6212615003
นางสาวกุลภรณ์ โยลัย

6212615004
นางสาวณิชชาภัทร เนาวรัตน์

6212615005
นางสาวจีรวรรณ เนตร์จุ้ย

6212615006
นางสาวชุติมา สังข์ทอง

6212615007
นางสาวณัฐรัตน์ ดอกกะฐิน

6212615008
นางสาวธนภรณ์ บุญธานี

6212615009
นางสาวนริศรา โตพ่วง

6212615011
นางสาวนัฐชามล สายสุด

6212615012
นางสาวน้ำฝน แย้มเกษร

6212615013
นางสาวเบญจมาศ ปุระสะกัง

6212615014
นางสาวปาจรีย์ ปรีดาภิรมย์

6212615015
นางสาวปิยะพร ทาหว่างกัน

6212615016
นางสาวปิยะวรรณ มาขาว

6212615017
นางสาวปุณยาพร พฤกษะวัน

6212615018
นางสาวเปรมฤทัย ขำสุข

6212615019
นางสาวเพชรา นากกลัด

6212615022
นางสาวรัตนาพร มูลตา

6212615023
นางสาวลักษณ์นารา ศรีสวัสดิ์

6212615024
นางสาววชิราพร ขุนอินทร์

6212615025
นางสาวศรุตา ศรีคำทา

6212615026
นางสาวศศิภา พุทฉิม

6212615027
นางสาวศิริพร จันทร์ช่วง

6212615028
นางสาวสาวิตรี สุขแจ่ม

6212615029
นางสาวสุจิตรา จูหว้า

6212615030
นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ขาว

6212615031
นางสาวสุวิสา ศรีสวัสดิ์

6212615032
นางสาวอรพรรณ เพชรเนียม

6212615033
นางสาวอาทิตยา ประหา