มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212615036
นางสาวกรรณิการ์ บุญกอง

6212615037
นางสาวกัญชลิกา ขันแก้ว

6212615038
นางสาวกันยารัตน์ สุขเจริญ

6212615039
นางสาวกัลย์สุดา เกิดอ่วม

6212615040
นางสาวกัลยา เสวิสิทธิ์

6212615041
นางสาวเจนจิรา ศีละมัย

6212615042
นางสาวฉวีวรรณ ทิมให้ผล

6212615043
นางสาวชนากานต์ ปุ้มตะมะ

6212615044
นางสาวณัฏฐธิดา นวมะตานนท์

6212615045
นางสาวณัฐธยาน์ พรมภักดิ์

6212615046
นางสาวธมลวรรณ เม้าทุ่ง

6212615048
นางสาวปภาวดี เสาเกลียว

6212615049
นางสาวปภาวรินทร์ ลินตะละ

6212615050
นางสาวประภัสรา ลีรักษ์

6212615051
นางสาวปริญญา บุญเงิน

6212615052
นางสาวปริยาภัทร แซ่เต๋อว

6212615053
นางสาวปาริฉัตร ชูกำลัง

6212615054
นางสาวปาริฉัตร พินิทะ

6212615055
นางสาวปิยธิดา โพธิ์นาค

6212615056
นางสาวพิมพ์ธาดา เหลืองอ่อน

6212615057
นางสาวเพชรมณี แย้มยิ้ม

6212615058
นางสาวมนต์ธิดา อินทจักร

6212615059
นางสาววราพร ทับชู

6212615060
นางสาววิชญาพร ถีสูงเนิน

6212615061
นางสาววิภาวดี แก้วป้องปก

6212615062
นางสาวศกุนิชญ์ มะลิวัลย์

6212615063
นางสาวสมิตานันต์ ระย้า

6212615064
นางสาวสุกัญญา เหลาพรหม

6212615065
นางสาวสุชญา ผาคุณธรรม

6212615066
นางสาวสุทธิดา เชื้อพรมมา

6212615067
นางสาวสุนิษา กันยาประสิทธิ์

6212615068
นางสาวสุพิชฌาย์ ชาวนา

6212615069
นางสาวสุวนันท์ เกษวิริยะการณ์

6212615070
นางสาวอัญติมา เมืองวงษ์