มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212404001
นางสาวกัญญนัฏ ยอดกุศล

6212404002
นางสาวการะเกด คุ้มสุข

6212404003
นางสาวขวัญประภา พิลางาม

6212404004
นางสาวขัตติยา เดชบุญ

6212404005
นางสาวจันธิดา สูนแก้ว

6212404006
นางสาวจุฑารัตน์ อันพิมพ์

6212404007
นางสาวเฉลิมขวัญ จู้จ้อย

6212404008
นางสาวณัฏฐวรรณ ศักดิ์เจริญชัยกุล

6212404009
นางสาวธดาพรพรรณ กลิ่นหอม

6212404010
นางสาวธนัชชา จินาพันธุ์

6212404011
นางสาวธนาภรณ์ เทียมศรี

6212404012
นางสาวธัญญารัตน์ สวาทวงค์

6212404013
นางสาวเนตรนภา ทองดอนง้าว

6212404015
นางสาวปวีณา ชาติบุตร

6212404016
นางสาวปาริฉัตร ไทยพ่วง

6212404017
นางสาวผกาวรรณ ธูปเทียน

6212404018
นางสาวพัชรนันท์ รัตนา

6212404019
นางสาวมัณฑนา ทองอยู่

6212404020
นางสาวเมทินี ทองอยู่

6212404021
นางสาวรัตน์ติพร คำทราย

6212404022
นางสาวรัตนา โสภา

6212404023
นางสาวลลิตา ศรีเรือง

6212404024
นางสาววรรณวลัย รุ่งฉัตร

6212404025
นางสาวสิทธินี มุ่นพุก

6212404026
นางสาวสุพัตรา รุ่งฉัตร

6212404027
นางสาวอภิชญา อุรินคำ

6212404028
นางสาวอาทิตยา ทองศรี

6212404029
นางสาวอารยา เนียมพันธ์

6212404030
นายเขม ปานสมบัติ

6212404031
นายโชคชัย สมเทศ

6212404033
นายธวัชชัย จันทร์เจาะ

6212404034
นายนครินทร์ ลือวิชานะ

6212404036
นายภาณุวัฒน์ พาต่อ

6212404037
นายวรชาติ ลือเฟื่อง

6212404038
นายวัชรพงศ์ บัวดา

6212404039
นายศุภกร อยู่จู

6212404040
นายศุภฤกษ์ รุจิระพงค์

6212404041
นายสุรสิทธิ์ ทิพสิงห์

6212404046
นางสาวณกมล อนุพันธ์

6212404073
นายธนดล หลำชาวนา