มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212404032
นายณัฐพล ฉิมมาลี

6212404035
นายพิชชากร ดวงดิน

6212404042
นางสาวเขมนิจ บุญเสน

6212404043
นางสาวจินตพร เพ็ชรภู่

6212404044
นางสาวชาลินี ปานเขียว

6212404045
นางสาวฐิตาพร ไชยเมืองชื่น

6212404047
นางสาวณัฎฐณิชา ใจชื่น

6212404048
นางสาวณัฏฐณิชชา โชติแก้ว

6212404049
นางสาวนริศรา งาต้น

6212404050
นางสาวนริสสรา ปุ่นจ้อย

6212404051
นางสาวนิรชา รักตลาด

6212404052
นางสาวปารีรัฐ ทิระเนตร

6212404053
นางสาวปิยภรณ์ หมูยา

6212404054
นางสาวผกามาศ คงบุญ

6212404055
นางสาวพนิดา สีหะวงษ์

6212404056
นางสาวพิรุณรัตน์ ครองสระน้อย

6212404057
นางสาวเพชรมณี พันธุ

6212404058
นางสาวภัทราภรณ์ เกิดบ้านใหม่

6212404059
นางสาวรัตนาวรี เจิมศร

6212404060
นางสาวลลิตา คงพร

6212404061
นางสาววรรณวิษา ศรีกุล

6212404062
นางสาววรรัตน์ หลวงนา

6212404063
นางสาววรัญญาภรณ์ เทียนประวัติ

6212404064
นางสาวสุชัญญา ฉิมแสง

6212404065
นางสาวสุนันทา มาวัน

6212404066
นางสาวสุนิสา คำวังจันทร์

6212404067
นางสาวเสาวลักษณ์ โทนทอง

6212404068
นางสาวอภิญญา ศรีวรรณ

6212404069
นางสาวอรพิน อินทะเสน

6212404070
นายกฤติน จันทร์เรือง

6212404071
นายกิตติพงษ์ น้อยนวล

6212404072
นายจิรายุ บัวด้วง

6212404074
นายธนพล อินทรสกูล

6212404075
นายประสพโชค สุวรรณโฉม

6212404077
นายฤทธินันท์ พลับพลาไชย

6212404078
นายศิริชัย โยมกระโทก

6212404079
นายสิทธิชัย บุตตะคาม

6212404080
นางสาวจารุวรรณ ดาสูงเนิน

6212404081
นายธนกาญจน์ อ่วมจินดา