มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212405001
นางสาวกัลยรัตน์ ปิ่นสกุล

6212405002
นางสาวจิราพร พึ่งทรัพย์

6212405003
นางสาวเจนจิรา สนธิเรือน

6212405004
นางสาวฉัตรแก้ว แหม่มสอด

6212405005
นางสาวชลธิชา จันสิงขรณ์

6212405006
นางสาวธนัชภรณ์ ชูสาย

6212405007
นางสาวธนัญญา ศรีสุข

6212405008
นางสาวธิติมา กล่ำงิ้ว

6212405009
นางสาวน้ำทิพย์ มาเที่ยง

6212405010
นางสาวเนริชชญา นาระเดช

6212405011
นางสาวบุณฑริกา แสงอ่วม

6212405012
นางสาวบุษยากร จันทร์แก้ว

6212405013
นางสาวปภาวี บุญประภา

6212405014
นางสาวปิยะภรณ์ เนียมคล้าย

6212405015
นางสาวพรมณีวรรณ บุญอินทร์

6212405016
นางสาวพวงเพชร ส้มทอง

6212405017
นางสาวพีราวรรณ ทองใบ

6212405018
นางสาวเพ็ญนภา พุฒบาง

6212405019
นางสาวภาวิณี ขำแจง

6212405020
นางสาวรุ่งรัตติยาภรณ์ สุรินทรัตน์

6212405021
นางสาววิชุดา จำปาสี

6212405022
นางสาวศศิมา เปลี่ยนเเซ

6212405023
นางสาวสุนิตตา ชัยมีเขียว

6212405024
นางสาวหนึ่งฤดี ศรีคำเดช

6212405025
นายกริตย์อนันต์ รอบุญ

6212405026
นายกิตติศักดิ์ เมฆี

6212405027
นายธณาธาร ช่างคิด

6212405028
นายธนพล ศิลปแก่น

6212405029
นายธนานันต์ ภูมิดี

6212405030
นายธันวา ทาแดง

6212405032
นายนวภัทร มาเขียว

6212405034
นายภาณุ เครืออยู่

6212405035
นายวัชระ ชื่นจิตร

6212405036
นายวุฒิพงศ์ คงปันนา

6212405038
นายอนุวัตร จันทร์พุฒ

6212405039
นายอัคเดช ทองดี

6212405077
นางสาวนัฐภา เนียมคล้าย