มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212405040
นางสาวกฤติยา ไม้เหลือง

6212405041
นางสาวกิ่งดาว ชำนิเขตกิจ

6212405044
นางสาวชลิญญา สวนม่วง

6212405045
นางสาวชุลิตา นกแก้ว

6212405046
นางสาวณัฎฐธิดา ศรีประเสริฐ

6212405047
นางสาวทิชากร วรรณบุตร

6212405048
นางสาวทิพวรรณ ฉิมพิภพ

6212405049
นางสาวธัญญาพร พึ่งสถิตย์

6212405050
นางสาวธัญวรัตน์ จันทร์เพ็ง

6212405051
นางสาวปลายฝน สโมสร

6212405052
นางสาวพรรณิภา ตรีนพ

6212405053
นางสาวพรรษมน ตีชายรัมย์

6212405054
นางสาวณัฐวรา อินนอก

6212405055
นางสาวมัลลิกา มั่นเหมาะ

6212405056
นางสาวรุพินยา แช่มขำ

6212405057
นางสาวลักขณา ท้วมยัง

6212405058
นางสาววชิรญาณ์ พันเขียว

6212405059
นางสาววิลันธิตา โพธิ์ดง

6212405060
นางสาวศิรินทรา ผสมใจ

6212405061
นางสาวสุนิสา ศรีจันทร์ประพันธ์

6212405063
นายชาญนภัส บุญเชิด

6212405065
นายณัชพงษ์ นวลงาม

6212405067
นายนเรศว์ นันทะรัตน์

6212405068
นายนิติกร ไกรสีขาว

6212405069
นายภูมิพัฒน์ แสวงทอง

6212405070
นายวัชรภัทร ธิช่างทอง

6212405071
นายวันฉัตร รัตนโค้น

6212405072
นายวันวิเศษ วรรณ์เอก

6212405074
นายสรศักดิ์ ท่านพรหม

6212405075
นายสหวิชญ์ คงเพชรศักดิ์

6212405076
นายพรหมณ์เมษ หาเรือนมิตร์