มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212239001
นางสาวกนกวรรณ สนมฉ่ำ

6212239002
นางสาวกรรณิการ์ เขียวทอง

6212239003
นางสาวเก็จมณี มหาพรหม

6212239004
นางสาวจุฑาทิพย์ แตงอ่อน

6212239006
นางสาวฑิตยา มิ้มกระโทก

6212239007
นางสาวทิพย์สุดา บุญอุ้ม

6212239008
นางสาวธมลวรรณ ดีดกลิ่น

6212239010
นางสาวแพรวา รักชาวนา

6212239011
นางสาวมณีศร ภูมิดี

6212239012
นางสาวรดา คงมี

6212239013
นางสาววันนิสา สังข์อยู่

6212239014
นางสาวศิริยา เนตรแสงสี

6212239015
นางสาวศิริลักษณ์ ประสงค์การ

6212239016
นางสาวสิตา หล่อหล้า

6212239017
นางสาวสุภัสสร สอนสามพวง

6212239018
นางสาวอนุสรา เอี่ยมยอด

6212239019
นายก้องเกียรติ ชมภูนุช

6212239020
นายจารุวัฒน์ สีเสือ

6212239021
นายจีรภัทร อ่อนทอง

6212239022
นายชลธิศ ตาปิ๋วเครือ

6212239023
นายชัยวัฒน์ ออมสิน

6212239024
นายทิฆัมพร สังข์ทอง

6212239025
นายธนธรณ์ เบ้าหินลาด

6212239026
นายพีระพงษ์ ศรีลาวงค์

6212239028
นายวรรธนัย แซ่กู้