มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212239029
นางสาวขวัญชนก ใจเที่ยงธรรม

6212239030
นางสาวจินดารัตน์ คล้ายเขียว

6212239031
นางสาวธิติยา ปานา

6212239032
นางสาวนิศาชล สุพรรณ์

6212239033
นางสาวประภัสสร ชูจิตร

6212239035
นางสาวพัชราพิชญ์ สระดินดำ

6212239036
นางสาวพิมชญา สวนสิริ

6212239037
นางสาวรัชติการณ์ วรรณกิจ

6212239038
นางสาววาสนา คำเลิศ

6212239039
นางสาววิราวรรณ อยู่ศิลป์ชัย

6212239040
นางสาวศศิธร ควรหาญ

6212239041
นางสาวสุกานดา อินเลี้ยง

6212239042
นางสาวสุรัมภา กันแย้ม

6212239043
นางสาวสุวนันท์ คำสินธุ์

6212239044
นางสาวอณัติยา รินแก้ว

6212239046
นายจิรานุวัฒน์ จันทร์โสม

6212239047
นายทรงเดช ติดไชย

6212239048
นายธนภัทร แสงกูล

6212239049
นายธีรภัทร์ ราชกิจ

6212239050
นายพิพัฒน์พงศ์ วงศ์เงิน

6212239053
นายสงกรานต์ จ้อยสุดใจ

6212239054
นางสาวณัฐิยา เรือนสอน

6212239055
นางสาวอังคณา ศรีอินทร์