มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212247001
นางสาวธณัชา นิติรัตน์

6212247002
นางสาวนฤมล กิ้นโบราณ

6212247003
นางสาวรัตนวลี ไพรประเสริฐ

6212247004
นางสาวสุพัตรา คำวงเวียน

6212247006
นายฐานิต หงษ์สุวรรณ

6212247007
นายธณพัตร์ ทองพรม

6212247008
นายธนวัฒน์ ศรีนาราง

6212247009
นายธวัชชัย สุ่มแก้ว

6212247010
นายนนทวัฒน์ ยมหล้า

6212247012
นายปารณัท สิงหเดช

6212247013
นายพลวิชย์ พุฒจาด

6212247014
นายภูสิทธิ ธนสัมบัณณ์

6212247015
นายวรเมธ วงษ์มะณี

6212247016
นายศิรศักดิ์ แสงอุรัย

6212247017
นายอัครพนธ์ กุลคง