มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212268001
นางสาวณัฏฐ์ชยา โสภา

6212268002
นางสาวมาริสา ทองสอาด

6212268003
นายชฎาภรณ์ กองมูล