มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212242001
นางสาวกัญจนาภา ไหวปาน

6212242002
นางสาวกัลยกร เผือกเจียม

6212242004
นางสาวจรัญยา ทุมรินทร์

6212242005
นางสาวจริญญา กระทู้

6212242006
นางสาวณัฐธิดา บุญอ่วม

6212242008
นางสาวธัญมน โยธามาตย์

6212242010
นางสาวปิยะพร ปานทุ่ง

6212242011
นางสาวพรพรรณ ประทีปคีรี

6212242012
นางสาวพิชามญ เวชมะโน

6212242013
นางสาวพิมนภัทร์ เที่ยนสถิตย์กล

6212242014
นางสาวพิมพ์นภา ต่ายเมือง

6212242015
นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีเมือง

6212242016
นางสาวเพ็ญจันทร์ ม่วงคราม

6212242017
นางสาวภณิดา ใหม่บัวเขียว

6212242018
นางสาวรุ่งอรุณ เพ็ญจันทร์

6212242021
นางสาววรันพร นนทะการ

6212242022
นางสาววราภรณ์ สุรรัตน์

6212242023
นางสาววะรีวรรณ์ แก้วคงวงษ์

6212242025
นางสาวศศิธร ศรีสวัสดิ์

6212242026
นางสาวศิริลักษณ์ อุดมสุข

6212242027
นางสาวศิริวิมล เกษรจรุง

6212242028
นางสาวสุพัตรา แก้วเรือง

6212242029
นางสาวสุมิตา สังข์พานิช

6212242030
นางสาวอรวรรณ คำยิ่ง

6212242031
นางสาวอังสุมาลี นันทพรม

6212242033
นายจิรภัทร คำปาน

6212242034
นายชยพล อ่องอารี

6212242035
นายชิษณุพงศ์ สิงห์สถิตย์

6212242036
นายเดโช คุณพระรักษ์

6212242037
นายไตรภพ บางสาลี

6212242038
นายนพรุจ คงเกิด