มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212242039
นางสาวกนกวรรณ บุญกล่ำ

6212242040
นางสาวกฤษณา อยู่ศิลปไชย

6212242041
นางสาวจันทร์จิรา เกิดศรี

6212242043
นางสาวจุฬาลักษณ์ พานทอง

6212242045
นางสาวชลธิชา แสนเพ็ด

6212242048
นางสาวธิศณา เปรียะเซกู่

6212242050
นางสาวนรีกานต์ อันทะไชย

6212242051
นางสาวปนัดดา อินทร์สิทธิ์

6212242053
นางสาวพรรณนิกา ยี่จอหอ

6212242054
นางสาวพิมพ์ชนก บัวสิงห์

6212242055
นางสาวพิมพ์วรีย์ ศรีเมฆ

6212242056
นางสาวภาวิดา แช่มช้อย

6212242057
นางสาววรรณภา พรมเสือ

6212242058
นางสาววรัญติญา อินหาดกรวด

6212242059
นางสาววิลาวัลย์ อัปกาญจน์

6212242060
นางสาวศิริพร สอนดี

6212242061
นางสาวสตรีรัตน์ แก้วชนะ

6212242062
นางสาวสิริมา แสงทองคำ

6212242063
นางสาวสุกัญญา แถวอุทุม

6212242066
นางสาวสุนิสา พินเขียว

6212242067
นางสาวสุนิสา เพ็งบ้านไร่

6212242068
นางสาวสุพรรณี กล้องก่ำ

6212242069
นางสาวสุภัทษรณ์ อินแตง

6212242070
นางสาวสุมลฑา ถึงเนียม

6212242071
นายคุณากร จิตรแก้ว

6212242072
นายจักรพันธ์ อุ่นสี

6212242073
นายเทวฤทธิ์ ทองสาด

6212242074
นายปรมินทร์ ทองประพันธุ์

6212242075
นายพสิษฐ์ ด้วงมั่น