มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212426001
นางสาวกนกวรรณ ทองทุม

6212426002
นางสาวกรกนก อินนารี

6212426003
นางสาวกรวรรณ โตพ่วง

6212426004
นางสาวกรานต์ญาทิพย์ สอนสุด

6212426005
นางสาวกัลยารัตน์ ทองศรี

6212426006
นางสาวกิรชฎา ภูคัง

6212426007
นางสาวเกศราพร โตพ่วง

6212426008
นางสาวจุฑามาศ อิ่มบู่

6212426009
นางสาวจุฑารัตน์ ทองสุวรรณ

6212426010
นางสาวตะวันฉาย ทองสุข

6212426011
นางสาวทิพย์เกสร สายบุญเตียง

6212426013
นางสาวนริศรา ไผ่เรือง

6212426014
นางสาวปฏิญญา บุญธรรม

6212426016
นางสาวปัทมา คำเก่า

6212426017
นางสาวพาฝัน แดงอ่อง

6212426018
นางสาวแพรวพรรณ ศรีโยธา

6212426019
นางสาวภูษณิศา บุญไทย

6212426021
นางสาววิภาดา อุ่นวงค์

6212426022
นางสาวศิริวรรณ อุ่นวงค์

6212426023
นางสาวสโรชา ปราโมทย์

6212426024
นางสาวสุกัญญา อินทรักษา

6212426025
นางสาวสุธาสินี สุดาสุด

6212426026
นางสาวสุนิสา รัตนวิชัย

6212426027
นางสาวสุวนันท์ โตเร็ว

6212426028
นางสาวอาริษา ศรีประสิทธิ์

6212426029
นางสาวอุภาพร สูนตัน

6212426030
นายกฤษณเทพ กะติยะการ

6212426031
นายกิตติภพ พุทธา

6212426032
นายไกรวิชญ์ ศรีเมือง

6212426033
นายธนกร หนองหลวง

6212426034
นายนนท์ปวิธ เงินเมือง

6212426035
นายนิติพงษ์ ติกาพันธ์

6212426036
นายพีรณัฐ ก้อนคำ

6212426037
นายภัทรภูมิ พุทธโป้

6212426038
นายยุทธพงศ์ ทองเชื้อ

6212426039
นายรัตนชัย พันทอง

6212426040
นายวิชานนท์ พฤกษะวัน

6212426041
นายวิหาร ทองเชื้อ

6212426042
นายศุภโชค สำลี

6212426043
นายศุภธัช บัวทอง