มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212426046
นางสาวกิ่งกาญณ์ บาลโสง

6212426047
นางสาวกุลธิดา หวังเอื้ออัตตชน

6212426048
นางสาวจันทกานต์ เทียบทอง

6212426049
นางสาวจินต์จุฑา จันสน

6212426050
นางสาวณัฐนภา สิงห์พรหม

6212426051
นางสาวธนภรณ์ วนิชศิริ

6212426052
นางสาวธิติมา ฉายสุวรรณ์

6212426053
นางสาวนริศรา เครือกลัด

6212426054
นางสาวปฏิมา เทพราชา

6212426055
นางสาวปลายฝน ลาดก่าน

6212426057
นางสาวปาณิสา ต่ายเพ็ชร

6212426058
นางสาวพรศิริ จันทร์ผูก

6212426059
นางสาวเพชรรัตน์ เสาร์แก้ว

6212426060
นางสาวภาวดี ฉายแป๊ะ

6212426061
นางสาวมีนธิตา พุฒธรรม

6212426062
นางสาวรัตนา เย็นฉ่ำ

6212426063
นางสาวลักษณารีย์ เปียหมื่นไวย์

6212426064
นางสาววรรัตน์ มณียศ

6212426065
นางสาววาริณี ศิริโภคา

6212426066
นางสาวศิริลักษณ์ หลวงขัน

6212426069
นางสาวสุปรียา ผ่อนพัก

6212426070
นางสาวสุพาวิดา คงทอง

6212426071
นางสาวอมรรัตน์ มาตย์ชัยสิงห์

6212426072
นางสาวอารยา ทานผดุง

6212426073
นางสาวอารียา ทิพย์สินธ์

6212426074
นายชวัลวิทย์ คำสุกดี

6212426076
นายธาราดล เต็มปัญญา

6212426077
นายธีรศักดิ์ บามา

6212426078
นายธีระ นนท์ศรีเหว่า

6212426079
นายภมรเทพ เว้นบาป

6212426080
นายภัครพงษ์ วรรณชาติ

6212426081
นายภาณุพงศ์ ดีหา

6212426082
นายมหาชล หมีเปลี่ยน

6212426083
นายศุภกิจ รอดมี

6212426084
นายสถาพร ไกรกาศ

6212426085
นายสหรัฐ สงบภัย

6212426086
นายสุรวัชย์ พึ่งบุญญาติ

6212426087
นายอัมรินทร์ วิละขันคำ

6212426131
นายศุภฤกษ์ บุญเซ็ง

6212426133
นางสาวอภิญญา ช่วยศิริ

6212426134
นางสาวปรีญารัตน์ ปิ่นดอกไม้