มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212426088
นางสาวกนกกร สีฟอง

6212426089
นางสาวจสิตา โพธิ์คำ

6212426092
นางสาวฐิติรัตน์ พัดบาง

6212426093
นางสาวณัฎฐณิชา ทีฆะพร

6212426094
นางสาวทัศนาวดี ขำมา

6212426095
นางสาวธิดารัตน์ พัดแดง

6212426096
นางสาวนิลาวัลย์ แก้วดวงใหญ่

6212426097
นางสาวปนัดดา กลมกล่อม

6212426098
นางสาวประภัสสร อินทรักษ์

6212426099
นางสาวพรพรหม ไผ่โสภา

6212426100
นางสาวพลอยไพลิน รุ่งสว่าง

6212426101
นางสาวพัชราภรณ์ กันทับทิม

6212426102
นางสาวพิมพกานต์ พรมเมือง

6212426103
นางสาวพิมพิกุล วิฐาน

6212426104
นางสาวมนัสวรรณ ด้วงประดับ

6212426105
นางสาวมานิตา เรืองนุ้ย

6212426106
นางสาวลินดา นำพรรษา

6212426107
นางสาววิภาดา วรรณศรี

6212426108
นางสาวสงกรานต์ บุญมี

6212426109
นางสาวสาธิตา สมานใจ

6212426110
นางสาวสุทธิดา เปลี่ยนพันธุ์

6212426111
นางสาวสุนันทา ส่องแสง

6212426112
นางสาวสุพิชญา มิ่งกุละ

6212426113
นางสาวสุภัสสรา หนูหวาน

6212426114
นางสาวอรอุมา เพียดี

6212426115
นางสาวอวัชรา แก้วเงา

6212426116
นายกฤษดาลักษณ์ อุดม

6212426117
นายเฉลิมศักดิ์ สอนโต

6212426119
นายณัฐกร กัลปนาท

6212426120
นายธนา ผิวบาง

6212426121
นายนนทวัต สุกันทา

6212426122
นายพันธวัช สิทธิเดช

6212426123
นายพีรพัฒน์ จันทร์ทิม

6212426124
นายยศกร ก้อนเสทื้อน

6212426125
นายรติพงษ์ ชิตพันธ์

6212426126
นายเรวัต คณะชัยชนะ

6212426127
นายสุโขทัย จันทร์อินทร์

6212426129
นายเอกชัย มณีเทศ

6212426132
นายพีรพัฒน์ จันทร์แดง