มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น (Political Science (Local Politics)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212427001
นางสาวกรรณิกา แสงทอง

6212427002
นางสาวกุลธิดา นันทลักษณ์

6212427003
นางสาวกุลรดา ชอบใหญ่

6212427006
นางสาวชุติมณฑน์ อ้วนศรี

6212427007
นางสาวทยิดา โพธิ์ศรีงาม

6212427008
นางสาวนัฐพร มีทอง

6212427009
นางสาวนิศาชล จองคำ

6212427010
นางสาวบงกช ศรีแก้ว

6212427011
นางสาวบุษยรัตน์ บุญช่วย

6212427012
นางสาวประกายดาว อยู่คร

6212427013
นางสาวปวริศา อาจคำพันธ์

6212427014
นางสาวพัชรมัย ศรีภิรมย์

6212427015
นางสาวรุ่งนภาภรณ์ จันทร์หมุด

6212427016
นางสาวศศิกานต์ กิจสวน

6212427018
นางสาวสุวิดา ผาดเรือง

6212427019
นางสาวเสาวลักษณ์ ใบบัว

6212427020
นางสาวอารียา สีชมพล

6212427021
นายจิราวัฒน์ บานแย้ม

6212427022
นายจีระพันธ์ ยกตรี

6212427024
นายชานนท์ บัวปลี

6212427025
นายณภัทร มั่นหมาย

6212427026
นายธีรภพ เทียนบุตร

6212427027
นายนพรัตน์ แก้วสิงห์

6212427028
นายนิติพันธ์ ไทยบุญนาค

6212427029
นายปณพน นาคไพจิตร

6212427030
นายพัชรพล หลวงศรีราษฎร์

6212427031
นายพีรพัฒน์ บุญธรรม

6212427032
นายพีรพัฒน์ มาน้อย

6212427033
นายภูวดล บุญแฟง

6212427034
นายวรรษศพงศ์ ศรีพงษ์

6212427035
นายวีระโชติ ทองแดง

6212427036
นายอดิศักดิ์ สุวรรณวงศ์

6212427037
นางสาวธัญญารัตน์ เม่นอยู่

6212427038
นายสิทธิพันธิ์ แซ่ลี