มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212614001
นางสาวจิราวรรณ เวียงสุข

6212614002
นางสาวชุติกาญจน์ จันทนาประเสริฐ

6212614003
นางสาวณัฐธิดา แซ่ลี้

6212614004
นางสาวดวงสมร อินทร์สอาดพล

6212614005
นางสาวดาวเด่น ดอนตุ้มไพร

6212614006
นางสาวปนัดดา จองคำ

6212614007
นางสาวประภัสรา โคตรดี

6212614008
นางสาวพรพรรณ เพ็ชรคง

6212614009
นางสาวอรพรรณ พรมภักดี

6212614010
นายกฤษดา ร่มละมูล

6212614011
นายกิตตินันท์ แก้วสีนาถ

6212614013
นายเจษฎากร เพิ่มความประเสริฐ

6212614014
นายณัฏฐกร อ่อนนาเมือง

6212614015
นายณัฐพงษ์ สิงห์โตน้อย

6212614016
นายณัฐวัตร เวชไทย

6212614017
นายไตรภพ จงจิตร

6212614018
นายธนกฤต ไชยวิเศษ

6212614019
นายธนฤทธิ์ ประยูรยิ้ม

6212614020
นายธีรนันท์ บุญคล่ำ

6212614021
นายนันทกานต์ เอียยะบุตร

6212614023
นายนิธิพงศ์ บุญมา

6212614025
นายพชรพล รอดเขียว

6212614026
นายภานุเดช ปานทุ่ง

6212614027
นายภูมิภัทร ภุมรินทร์

6212614028
นายสรชัย บัวทอง

6212614029
นายสราวุต คำจัด

6212614030
นายสหภาพ จันทร์สวัสดิ์