มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212614031
นางสาวกนกวรรณ นามบุตร

6212614032
นางสาวกันตา สีโห้มี

6212614033
นางสาวณิชากร จุ้ยชื่น

6212614034
นางสาวนิชาภา คำภีระ

6212614035
นางสาวพลอยมณี ตุนสมจิตต์

6212614036
นางสาวรดามณี เกิดธารา

6212614037
นางสาววรัญญา สัววิเชียร

6212614038
นางสาวอริสรา พรหมประพันธ์

6212614039
นายจักรพงศ์ บุตรลี

6212614040
นายจาฏุพัจน์ แจ้งสว่าง

6212614041
นายชัยธวัช สุขโชติ

6212614043
นายณัฐกิตติ์ บุญผ่อง

6212614044
นายณัฐวุฒิ ไสยรัตน์

6212614045
นายนรินทร์ ท้วมทองดี

6212614047
นายบูรเชษฐ์ จำปั่น

6212614048
นายเปรมประชา ปาณะกุล

6212614049
นายพงษ์ศักดิ์ คำจีน

6212614050
นายพัฒนพงศ์ การอินทร์

6212614051
นายวรวุฒิ วัฒนศิริ

6212614052
นายวรัญชิต เป้าเพชร

6212614053
นายวุฒิชัย ขวัญวงค์

6212614054
นายศุภกิจ อุ่นเมือง

6212614056
นายสุวัฒน์ แพงศรี

6212614060
นางสาวนภัส วงศาไพสิฐ

6212614061
นางสาวธัญญาภรณ์ ธัญญผล

6212614062
นายปิติฤกษ์ บุสรา

6212614063
นางสาวภิญญดา จันทร์ช้าง