มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212617001
นางสาวบุษบา ด้วงนาค

6212617002
นางสาวปรียากร แอ๊ดออน

6212617003
นางสาวปิยะรัตน์ จันครา

6212617004
นางสาวเพ็ญพิชชา อะฮีร์

6212617006
นายกฤษฎา ม่วงทอง