มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Social Work) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Social Work) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212428001
นางสาวกตัญชลี สุวรรณศรี

6212428002
นางสาวกมลลักษณ์ บุญพรหม

6212428003
นางสาวจารุวรรณ ยอดบุตรดี

6212428004
นางสาวพาฝัน เปริญกุล

6212428005
นางสาวมุฐิตา อินริ้ว

6212428006
นางสาววราภัสสร์ ทรัพย์มาก

6212428007
นางสาวศรพฤษา อ่วมนุสนธิ

6212428008
นางสาวศราวณี ลาภสมทบ

6212428009
นางสาวสุภาพร จันแดง

6212428010
นางสาวอิสริยา เงินโพธิ์กลาง

6212428012
นายมธุราคม ศรีลอง

6212428013
นางสาวจันทร์เพ็ญ จุนสละ