มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212244001
นางสาวกชกร เกษกลางดอน

6212244002
นางสาวกรรณิกา มากพา

6212244004
นางสาวกุลจิรา จิตรมั่น

6212244005
นางสาวจันทนา ชาติบุตร

6212244006
นางสาวจิรัชญา ถนัดค้า

6212244007
นางสาวฑนัญญา ทรัพย์สอาด

6212244008
นางสาวณฐนน กลัดจำนงค์

6212244009
นางสาวทรรศนีย์ ใจรักษ์

6212244010
นางสาวนารถรนี สุบิน

6212244011
นางสาวเบญญาดา พุทธแผ้ว

6212244013
นางสาวพิชญาภรณ์ ม่วงเฟื่อง

6212244014
นางสาวศิริลักษณ์ สายทองทวี

6212244015
นางสาวสมวรรณ เข็มทอง

6212244016
นางสาวอฐิติยา ทองคำมูล

6212244017
นางสาวอมรรัตน์ อุบลบาน

6212244018
นายเจริญโชค ปะกะตัง

6212244019
นายนเรศ เพชรคง

6212244020
นายพงศธร ฤทธิยงค์

6212244021
นายภาคภูมิ คำดง

6212244022
นายภูมิพัชร บุญยะกา

6212244024
นายศาตนันทน์ เพชรชิต

6212244025
นายอาณัฐชัย เสาร์แก้วคำ