มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Nursing Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Nursing Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212801001
นางสาวกรชนก นาคะสิทธิ์

6212801002
นางสาวกัณฐิกา แซ่ท้าว

6212801003
นางสาวกุหลาบไพร ปาวะพรม

6212801004
นางสาวขวัญฤทัย ขวัญหอม

6212801005
นางสาวจุฑามาศ เกษรนวลสกุล

6212801006
นางสาวชญาดา แสงพระจันทร์

6212801007
นางสาวณัชนิกา เจ็งเจริญ

6212801008
นางสาวณัฐชา รามศิริ

6212801009
นางสาวณัฐิดา ยี่สุ่นแป้น

6212801010
นางสาวณิชานันท์ หมื่นคน

6212801011
นางสาวดาราพร วงศ์ประดิษฐ์

6212801012
นางสาวธนพร สุพัฒน์

6212801013
นางสาวธัญลักษณ์ ยมนวกุล

6212801014
นางสาวนพนันท์ อ่อนจิตร

6212801015
นางสาวนิภา คำภา

6212801016
นางสาวบุณยวีย์ พุ่มอ่ำ

6212801017
นางสาวปนัชดา แดงน้อย

6212801018
นางสาวปิยนุช เจนจิตรธรรม

6212801019
นางสาวพรรณราย แก้วประกอบ

6212801020
นางสาวพลอยชมพู โมกหมื่นไวย

6212801021
นางสาวพัชรา อินตา

6212801022
นางสาวพัทธมน วิใจลอม

6212801023
นางสาวพิชญามญชุ์ คชาธาร

6212801024
นางสาวพิมพา น้อยเนาว์

6212801026
นางสาวภัคจิรา กันสุข

6212801027
นางสาวภัคจิรา อุ่นมี

6212801028
นางสาวมุทิตา เทพทอง

6212801029
นางสาวยลดา มีรอด

6212801030
นางสาวรังษิมา ทองวัน

6212801031
นางสาวรุ่งทิวา จุ่นคง

6212801032
นางสาวลัดดาวรรณ ชื่นแจ้ง

6212801033
นางสาววินสิตา วงษ์พลับ

6212801034
นางสาววีรยา โสนชัย

6212801035
นางสาวศิรินทร์ทร ไชยศรี

6212801036
นางสาวสมธิดา โพธิตา

6212801037
นางสาวสโรชา หลวงโย

6212801039
นางสาวสิริกร จำปาทอง

6212801040
นางสาวสิรินทรา พินิจ

6212801041
นางสาวสิริรัตน์ หล่องคำ

6212801042
นางสาวสุธิสา สงวนศักดิ์

6212801043
นางสาวสุนิตา นวลใย

6212801044
นางสาวสุพัตรา ศิริโสม

6212801045
นางสาวสุภาวิตา สมดี

6212801046
นางสาวสุวรรณภา สิมศิริวัตร

6212801048
นายกฤษณวงศ์ พูนมี

6212801049
นางสาวปาริชาติ แมลงภู่

6212801050
นางสาวสุพัฒตรา โนนสว่าง