มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6215224001
นางสาวปลิดา ศรีวิชา

6215224002
นางสาวเมษา บุญมาก

6215224003
นางสาวศันสนีย์ ยุราวรรณ

6215224004
นางสาวศุภราภรณ์ สุขเสาร์

6215224005
นางสาวสุทธิดา จันทร์เทศ

6215224006
นางสาวอรจิรา แป้นจันทร์

6215224007
นายกิตติ รัตนโกศล

6215224009
นายชาคริต นางแสน

6215224010
นายไชยวัฒน์ เริงกะชีวิต

6215224012
นายปริญญา แปงมา

6215224013
นายปัญญากร แก้ววงษกลาง

6215224014
นายพัทธนันท์ อุรัตน์

6215224015
นายเมธี ปัญญา

6215224016
นายรุ่งเพชร บุตรศรีภูมิ

6215224017
นายวีรินทร์ เรือนก้อน

6215224018
นายสรวิชญ์ สากร

6215224019
นายสุธี ชัยสวัสดิ์

6215224020
นายโสรฬ เดชศักดา

6215224021
นายอติราช บุญด้วง