มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6215603001
นางสาวกรรณิการ์ สบายจิตร

6215603002
นางสาวกุลปรียา ภูคัง

6215603003
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิรัชญา สุปะมา

6215603004
นางสาวฉันชนก คูหาจิต

6215603005
นางสาวชฎาพร จันทร์ศรี

6215603006
นางสาวดลยา เอี่ยมสำอางค์

6215603007
นางสาวธัญญารัตน์ เส็งสำเภา

6215603009
นางสาวปรารถนา สว่างแจ้ง

6215603010
นางสาวผกามาศ ใจสมัคร

6215603011
นางสาวมณฑิตา จันทะคุณ

6215603012
นางสาวมินตรา บุญส่ง

6215603013
นางสาวเยาวพา สาลีผล

6215603014
นางสาวรัตนวลี เนตรคำ

6215603015
นางสาวศุจิวรรณ พุกอูด

6215603016
นางสาวสิริชนก ศิริวัฒน์

6215603017
นางสาวสุภลักษณ์ เย็นขัน

6215603018
นางสาวสุภาพร ก้อนคง

6215603019
นายกฤษฎา สินสอาด

6215603022
นายธนกฤต อ่อนชื่นจิตร

6215603023
นายธวัชชัย ทับทิมทอง

6215603024
นายนนทวัฒน์ พึ่งเงิน

6215603025
นายบุญญฤทธิ์ สอนลบ

6215603026
นายปัณณวัฒน์ ชูมา

6215603027
นายภาณุเดช เขียวแก้ว

6215603028
นายรัชพล วงค์วาสน์