มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6215606001
นางสาวกชกร จงพ่วง

6215606002
นางสาวกัลย์สุดา คำชู

6215606003
นางสาวกาญจนา พิมพ์ลำพา

6215606004
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศกนก จากน่าน

6215606005
นางสาวชยุดา กองกันภัย

6215606006
นางสาวณิชกานต์ กันหาคำ

6215606007
นางสาวธิณนา ปะตะคามินทร์

6215606009
นางสาวนภัสสร น่วมสกุลณี

6215606010
นางสาวนริศรา ม่วงศรี

6215606011
นางสาวนัทธมน ป้านภูมิ

6215606012
นางสาวนาตยา มีศิริ

6215606013
นางสาวเรณู นกพึ่ง

6215606014
นางสาววรวรรณ อ่อนปัสสา

6215606015
นางสาววัลยา สุขสงฆ์

6215606016
นางสาวศิริพร แสงแก้ว

6215606017
นางสาวโศธิดา เพิ่มพล

6215606018
นางสาวสุทธิดา ชินนะศรี

6215606019
นายจารุวิทย์ มัดทุจัด

6215606020
นายธวัชชัย สายยืด

6215606021
นายยศกร มิตรเจริญ