มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6215606006
นางสาวณิชกานต์ กันหาคำ

6215606007
นางสาวธิณนา ปะตะคามินทร์

6215606013
นางสาวเรณู นกพึ่ง

6215606021
นายยศกร มิตรเจริญ