มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6215602001
นางสาวเเสนเเก้ว คงสมจรูญ

6215602002
นางสาวกนกพร นวลไผ่

6215602003
นางสาวกนกวรรณ นุ่มเอี่ยม

6215602004
นางสาวกรองแก้ว บุญตุ้ม

6215602005
นางสาวกัญญารัตน์ ฤทธิ์แก้ว

6215602006
นางสาวกิ่งกาญจน์ ขอผล

6215602007
นางสาวเกศกนก เมฆประดับ

6215602008
นางสาวเกศมณี เปียฉิม

6215602009
นางสาวจุฑามณี บัวแก้ว

6215602010
นางสาวจุฑามาศ สุขโข

6215602011
นางสาวจุฬาลักษณ์ ราชขวัญ

6215602012
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลิยา น่วมทอง

6215602013
นางสาวชุติกาญจน์ พันธุรัตน์

6215602014
นางสาวณัฎฐธิดา แสงปัญญา

6215602015
นางสาวณัฐภรณ์ อิ่มโอษฐ

6215602016
นางสาวณัฐศิกานต์ บูรภักดี

6215602017
นางสาวณิชนันทน์ ชนะชัย

6215602018
นางสาวทักษิณา แสงสุริยะ

6215602019
นางสาวธนพร นิยมธรรมนิตย์

6215602020
นางสาวธัญญาภรณ์ เงินยิ่ง

6215602021
นางสาวนวรัตน์ ดำรงค์กุล

6215602022
นางสาวนัฐพร สุวรรณพุฒ

6215602023
นางสาวนาตาชา พัฒน์พานิช

6215602024
นางสาวปนัดดา ศิลปานนท์

6215602025
นางสาวปรียาลักษณ์ ใจแปง

6215602026
นางสาวปิยมาศ สุขทัศน์

6215602027
นางสาวพรชิตา พรมเขียว

6215602028
นางสาวพรพิมล นันทะใจ

6215602029
นางสาวพรสุดา แสนมีสุข

6215602030
นางสาวพลอยพรรณ ล่ามแขก

6215602031
นางสาวพาขวัญ นัยทอง

6215602032
นางสาวพิชานันท์ ชูแผ้ว

6215602034
นางสาวรุ่งนภา บัวศรี

6215602035
นางสาวรุ่งอรุณ พัดเย็นสุข

6215602036
นางสาววรวรรณ ศรีมนตรี

6215602037
นางสาววราพร เคลือบด้วง

6215602038
นางสาววิชุดา หนูอ้น

6215602039
นางสาววิภาพร สำรี

6215602040
นางสาวศิรินาถ จอยพุก

6215602041
นางสาวสกาวใจ แก้วศรีขำ

6215602042
นางสาวสาลินี นิละปะกะ

6215602043
นางสาวสุชญา มานักฆ้อง

6215602044
นางสาวสุดารัตน์ มั่นประสงค์

6215602045
นางสาวสุดารัตน์ ศรทิพย์

6215602046
นางสาวสุนิสา ลุงคะ

6215602047
นางสาวอริษา ลาชาวนา

6215602048
นางสาวอารีญา ดวงสมร

6215602049
นางสาวอุษา ล่องกาศ

6215602050
นายกรกช ตาตุ่น

6215602051
นายฉัตรกานต์ นาคสวาท

6215602052
นายณัฐวุฒิ มิละถาโก

6215602053
นายธนวัต แก้วสะแสน

6215602054
นายบุญนิธิ พุ่มชา

6215602055
นายรชต บุญวัดหงษ์

6215602056
นายวรากร เสียงล้ำ

6215602057
นายโสภณวิชญ์ แสนสุพรรณ

6215602058
นายอมรเทพ ปิ่นนาค

6215602059
นางสาวสุธิญา เถื่อนคุ้ม