มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6215622001
นางสาวกมลพรรณ สุมพุ่ม

6215622002
นางสาวการเกด เพชรจ้อง

6215622004
นางสาวณัฐ์นรี แก้วมี

6215622005
นางสาวณัฐวรรณ สุวรรณโชติ

6215622006
นางสาวดวงกมล แซ่โง้ว

6215622008
นางสาวพิจิตรา เรียนหมี

6215622009
นางสาวมนัชญา พัดโบก

6215622010
นางสาวยุวลักษณ์ แน่งแหยม

6215622011
นางสาวรุจิรา ทาหอม

6215622012
นางสาวลลิดา บัวบุญ

6215622016
นางสาวสุธิดา วงค์ยิ้มใย

6215622018
นางสาวสุนิสา ทองคำ

6215622020
นางสาวสุภาวรรณ แก้วอินทร์

6215622021
นางสาวเสาวลักษณ์ หอมหวาน

6215622022
นางสาวอรนาฏ คนกล้า

6215622024
นายกฤษณพล มณีกรด

6215622025
นายกฤษณะ ทันลา

6215622027
นายชัยกรณ์ ปัญจวรณ์

6215622029
นายณัฐกรณ์ นงนุช

6215622030
นายทนงศักดิ์ ธัมโคตร์

6215622032
นายธนดล ใหม่ศรีทอง

6215622036
นายปฏิวัติ ยอดบุษดี

6215622042
นายสุรเดช รวมญาติ

6215622043
นายอนุชาติ ศรีแก้ว

6215622045
นางสาวชลาลัย มิไพทูลย์

6215622047
นางสาวดวงฤทัย คงดี

6215622049
นางสาวนวลชนก เจริญวัน

6215622050
นางสาวนวิชศิกาญจน์ สินทพ

6215622054
นางสาวพรธิภา หลีน้อย

6215622055
นางสาวพิจิตรา บุญถ่วง

6215622058
นางสาววิภาพร กรึมสูงเนิน

6215622059
นางสาวศิริบงกช บัณฑิต

6215622060
นางสาวศิริวรรณ อุปวงษา

6215622061
นางสาวสุชีรา พันธุ์พรม

6215622062
นางสาวสุดารัตน์ สุราพา

6215622064
นางสาวโสรญา ยงท้วม

6215622075
นายธนัช บุญนุวงษ์

6215622087
นายณัฐกิตติ์ ปิ่นม่วง