มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6215622007
นางสาวเบญจพร สุขเกษม

6215622014
นางสาววรัญญา อยู่พ่วง

6215622017
นางสาวสุนิศา จันทร์ตูม

6215622019
นางสาวสุพัตรา จีนวงค์

6215622023
นายกฤษฎา มีแก้ว

6215622026
นายกิตติภณ รอดดี

6215622031
นายทรงสิทธิ์ พงษ์พันธ์

6215622033
นายธนวัฒน์ พิณนา

6215622034
นายนที แป้นต่วน

6215622035
นายนราธรณ์ สายบุตร

6215622037
นายพงศธร ชมสวนมั่งมี

6215622039
นายรัตนสิน สิงหะ

6215622040
นายวิวัฒน์ โสภาใจ

6215622041
นายสุทัศน์ มุกดาอ่อน

6215622044
นางสาวเก็จมณี เชื้อหงษ์

6215622046
นางสาวณัฐพร โพธิ์น้อย

6215622048
นางสาวดาริกา คำมูล

6215622051
นางสาวนันท์นภัส นาคเจียม

6215622052
นางสาวนุตประวีณ์ น้อยจีน

6215622053
นางสาวปานขวัญ ฉิมไหล

6215622056
นางสาวพิมพ์พิไล สีโอ

6215622057
นางสาวมณฑาทิพย์ พุฒิกานนท์

6215622066
นายกิตติธัช พงศ์กิตติวิบูลย์

6215622067
นายไกรสิทธิ์ รอดอ่อง

6215622068
นายขจรศักดิ์ ชาลีพล

6215622069
นายจักรกฤษณ์ มั่นคง

6215622070
นายณัชพล ยะราช

6215622071
นายณัฐพล นาคพันธ์

6215622072
นายณัฐวุฒิ เรืองฤทธิ์เดช

6215622073
นายทรงพล สำเภา

6215622074
นายธนพล ทองกลับ

6215622076
นายธิติ รักศักดิ์สยาม

6215622077
นายธีรเดช ทองอ่อน

6215622078
นายนวมินทร์ โพพริก

6215622079
นายพีรพล พรหมมีเนตร

6215622080
นายพีรพล วิรุณพันธ์

6215622081
นายพีรวัส จันทร์บุญ

6215622082
นายภคพล บดินทร์ยศ

6215622083
นายสราวุฒิ ปิ่นสกล

6215622084
นายอภิสิทธิ์ จันทร์จ๋อย

6215622085
นายอมร เพียพยัคฆ์

6215622086
นายเอกฉัตร บุบผาพ่วง