มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6215615001
นางสาวกนกวรรณ ศรีบัว

6215615002
นางสาวกัญญารัตน์ หยึกประเสริฐ

6215615003
นางสาวขนิษฐา ศักดิ์ดี

6215615005
นางสาวขวัญพิชชา ทองสีสังข์

6215615006
นางสาวจณิตา มีชาวนา

6215615007
นางสาวจันทร์ฉาย ลิมกุลาคมน์

6215615008
นางสาวจันทรา รากะสง

6215615009
นางสาวจินดารัตน์ ทองเงิน

6215615010
นางสาวจิรัชญา ทองเงิน

6215615011
นางสาวจีราภรณ์ บุญศรี

6215615012
นางสาวชนกสุดา เขตกรรม

6215615013
นางสาวชนิตา เปลี่ยนดอก

6215615014
นางสาวชิดชนก สร้อยดี

6215615015
นางสาวชุติมา จันทร์ขันศรี

6215615016
นางสาวญาณิศา พรคำโรจน์

6215615017
นางสาวณัชชา มะลิลา

6215615018
นางสาวณัฐชา กวีวรากร

6215615019
นางสาวณัสทญาภรณ์ กลิ่นใจ

6215615020
นางสาวดารารัตน์ ประกอบกิจ

6215615021
นางสาวเดือนเพ็ญ ทิแปลง

6215615022
นางสาวธัญชนก นาคจาด

6215615023
นางสาวนนทญา ช้างปาน

6215615024
นางสาวนันท์สิมา รอดคง

6215615025
นางสาวน้ำฝน สาขุนทด

6215615026
นางสาวปณิดา นวลไผ่

6215615027
นางสาวปัทมาพร เงินทอง

6215615028
นางสาวปิยะดา เปี่ยมพาย

6215615029
นางสาวปิยะพร เสนานุช

6215615030
นางสาวพัชราภรณ์ ธนวิปุลานนท์

6215615031
นางสาวภัทรินทร์ โสภณธนางกูร

6215615032
นางสาวมาริสา คนหลัก

6215615034
นางสาวรัชนีกร สถาพรวรกิจ

6215615035
นางสาววรพรรณ เหิมหอม

6215615036
นางสาววรัมพร จันทร์ทร

6215615037
นางสาววราลักษณ์ ชมเดือน

6215615038
นางสาววารุณี เต๊ะอุย

6215615039
นางสาวศศิธร คุ้มเมือง

6215615040
นางสาวศิริลักษณ์ ส่งเมา

6215615041
นางสาวสรีพิชญ์ ทรัพย์สิน

6215615042
นางสาวสิรภัทร อินเอี่ยม

6215615043
นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณเกิด

6215615044
นางสาวสุนิสา ดอนไพร

6215615045
นางสาวอทิตา พรมนิ่ม

6215615046
นางสาวอรปรียา จังตระกูล

6215615047
นางสาวอลิศรา พรมมา

6215615048
นายศตวรรษ ฟักแฟง

6215615049
นายศุภชัย สระทองพิมพ์